نمونه سؤال اصول حسابداری یک

نمونه سؤال اصول حسابداری 

یک مناسب برای دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری، اقتصاد، مدیریت و اساتید محترم : ثبت های دفتر روزنامه و کل، اصلاحات و تعدیلات، خرید و فروش، تراز آزمایشی، تراز پایان سال، صورت سود و زیان، صورت تغییرات سرمایه و ...

-منبع این نوشته : منبع
سؤال اصول ,نمونه سؤال